SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny18.10.2017 11:05:48
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
SPAM STOP !
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/20181. Wychowawca wręcza loginy i hasła 22.05.2017 r. (poniedziałek). Za pomocą loginu i hasła Kandy-dat loguje się na specjalnie dla niego przygotowanej stronie internetowej: Link System wymusi zmianę hasła, należy podać swojego maila i zmienić hasło. Po zalogowaniu na koncie uczniowskim należy uzupełnić swoje dane: wpisać maila oraz uzupełnić numery telefonów.
2. Kandydat wybiera zakładkę wniosek i generuje podanie. Uczeń może wybrać najwyżej 3 szkoły, ale w tych szkołach dowolną liczbę oddziałów. Kandydat tworzy swoją listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Ta kolejność jest bardzo ważna! W takiej kolejności podczas rozdziału miejsc program będzie próbował przydzielić Kandydata do wybranego oddziału.
3. Na podstawie stworzonej przez Kandydata listy preferencji zostanie automatycznie wygenerowane podanie wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez szkołę. Na druku potwierdzenia szkoła przyjmująca podanie od Kandydata potwierdza jego złożenie.
4. Podanie można wydrukować natychmiast po jego wygenerowaniu lub zapisać do pliku PDF i wy-drukować w innym miejscu.
5. Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodzica (prawnego opiekuna) oraz potwierdzone we właściwych szkołach zaświadczenia i dokumenty - Kandydat zanosi do szkoły pierwszego wyboru.
6. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszych publicznej szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie:
od 22 maja 2017 r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) do godz. 15.00
7. Informację o stanie swojego podania i jego zaakceptowaniu kandydat może uzyskać logując się na swoim koncie. Jeżeli podanie nie zostało zaakceptowane, wówczas otrzymuje in-formację, że podanie zostało odrzucone i jest proszony o kontakt ze szkołą, celem wyjaśnienia sytuacji (w celu ułatwienia kontaktu należy uzupełnić swoje dane o numer telefonu kontakto-wego i E-mail oraz rodziców/opiekunów prawnych). Jeżeli uczeń na swoim koncie zaznaczy samodzielnie inne dodatkowe opcje, należy je uwiarygodnić stosownymi pobranymi zaświad-czeniami urzędowymi.
8. Po weryfikacji i zaakceptowaniu podania przez szkołę ponadgimnazjalną - Kandydat traci możliwość indywidualnej modyfikacji danych zawartych w podaniu, a w szczególności listy preferencji.
9. Wszelkie informacje związane z harmonogramem i terminami działań dotyczących rekru-tacji zgodnie z rozporządzeniem kuratora oświaty podane będą na indywidualnym koncie ucznia
w systemie. Gimnazjalista zobowiązany jest systematycznie śledzić i przestrzegać obowiązu-jących terminów. 10. Gimnazjum, do którego uczęszcza Kandydat wprowadza wyniki testu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz inne jego osiągnięcia. Dane te Kandydat będzie mógł zobaczyć i osobiście zweryfikować po zalogowaniu się na swoje konto. Wszelkie błędy należy pilnie zgłosić do pani Witt (sala nr 205) – jest to w interesie Kandydata, ponieważ nie może być żadnych rozbieżności między systemem, a świadectwem. Uczeń zobowiązany jest kontrolo-wać wszystkie swoje dane przedstawione w systemie na jego koncie internetowym.
11.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Od 23 czerwca 2017 r . (piątek)
do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00
12. Uczeń dostarcza 3 kopie świadectw i 3 kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimna-zjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Oryginały tych dokumentów dostarcza do szkoły do której został przyjęty, będą one potwierdzeniem woli podjęcia nauki w tej szkole.
Kandydat na swoim koncie zobowiązany jest śledzić dalszy harmonogram działań - kalen-darz rekrutacji. 13. Uczeń, który dokona wyboru szkoły poza systemem elektronicznej rekrutacji, zobowiąza-ny jest poinformować o tym fakcie wychowawcę i podać nazwę i adres tej szkoły.
14. Na stronie szkoły w zakładce nabór do szkół ponadgimnazjalnych zawarte są powyższe informacje. Można zapoznać się w Internecie z:
Zarządzeniem Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Administrator SSER Julita Witt
Bezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16